Switch Language

Wedstrijdvoorwaarden

Artikel 1

De divisie Consumer Health van Bayer (hierna genoemd « BCH »), deel uitmakende van de firma Bayer SA-NV ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404.754.571 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de Jan Mommaertslaan, 14 te 1831 Diegem, organiseert een wedstrijd op zijn Bepanthen Facebook en Instagram account voor “Bepanthen Tattoo - Nazorgzalf: teken jou droomtattoo en maak kans op… (hierna “Wedstrijd”) georganiseerd door BCH. De afhandeling van de Wedstrijd wordt gedaan door Somention BV, Sationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Nederland voor BCH.

Facebook/Instagram  is in geen enkel geval verantwoordelijk voor deze wedstrijd. Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook/Instagram.

Artikel 2

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle meerderjarige natuurlijke personen, die spelen ten persoonlijke en individuele titel en gedomicilieerd zijn in België met uitzondering van volgende personen: de werknemers van BCH en de personen die officieel op hetzelfde adres wonen (familie, partner,…). De deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis genomen heeft van de inhoud van het reglement. De deelname impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de wedstrijdregels.

Artikel 3

Deelnemen aan de Wedstrijd kan vanaf 27/04/2022 tem 04/05/2022. Laattijdige of onvolledige antwoorden of inzendingen worden niet in aanmerking genomen. In het geval van misbruik, onjuiste voorstelling van zaken of fraude, behoudt de organisator zich het recht de betrokken deelnemer uit te sluiten. Er wordt slechts één deelname per persoon (nl. de eerste deelname) aanvaard.  Maximum één prijs per deelnemer of per gezin (op hetzelfde adres gedomicilieerd).

Artikel 4

m op geldige wijze deel te nemen en kans te maken op de Wedstrijdprijs, moet de deelnemer zijn droomtattoo beschrijven met een inspirerende tattoo-verhaal en delen in comment op de Bepanthen posts op Facebook of Instagram of zelf posten via the hashtag #BepanthenArtOfCare . De winnaar wordt geselecteerd op basis van de originaliteit van het verhaal.

BCH samen met Minus Tattoo (erkend door FOD Volksgezondeheid, registratienummer 0778408964) zullen de jury zijn. De meest originele tekening zal een tattoo-nazorgkit en de plaatsing van een tattoo winnen bij Minus Tattoo ter waarde van 300 euro (hierna de “Wedstrijdprijs”). Een tatoeage van 300 euro komt overeen met een vlinder van ongeveer 5-6 cm, een geschreven zin van ongeveer tien centimeter, een roos of een klein boeket bloemen, een sterrenbeeld,...alles in zwarte kleur.

In totaal kan 1 deelnemer aan de Wedstrijd bekend gemaakt via sociale media (Facebook en Instagram) winnen. Er zullen 3 Wedstrijdposts in totaal zijn. Twee posts op Facebook (NL en FR), een op Instagram (tweetalig).

Artikel 5

De winnaar zal gecontacteerd worden per Facebook of Instagram bericht een week na het einde van de wedstrijd.
BCH mag in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indicatie van onjuiste of onleesbare persoonsgegevens  wat leidt tot een onjuist of onbekend adres van de deelnemers.
In het geval dat de winnaar, om welke reden dan ook, niet wil of kan genieten van alle of een deel van de gewonnen Wedstrijdprijs, onder de voorwaarden beschreven in dit Wedstrijdreglement, verliest hij het volledig voordeel van de Wedstrijdprijs en kan geen aanspraak maken op enige tegemoetkoming of compensatie. BCH zal dan vrij kunnen beslissen of  de betreffende Wedstrijdprijs al dan niet opnieuw worden ingezet. 

Artikel 6

Door deelname aan de Wedstrijd accepteert de deelnemer dat zijn persoonsgegevens worden geregistreerd en in het kader van deze Wedstrijd worden gebruikt door BCH. BCH behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking aan derden anders dan noodzakelijk in het kader van de Wedstrijd. Om de prijs af te handelen (contacteren van de winnaar en verzending van de prijs) worden de persoonsgegevens van de winnaars ter beschikking gesteld aan Somention BV, Stationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Nederland die in overeenstemming met de desbetreffende verwerkersovereenkomst enkel persoonsgegevens verwerkt op instructie van de BCH.

De Deelnemer heeft het recht BCH te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. De Deelnemer kan het verzoek sturen naar volgend emailadres: dataprivacy.be@bayer.com. Daarnaast heeft de Deelnemer het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

Alle persoonsgegevens met betrekking tot deze Wedstrijd zullen na de prijsoverhandiging worden vernietigd, met uitzondering van de persoonsgegevens en stukken waaruit de toekenning van de prijs blijkt.  

Deelnemers gaan er door hun deelname ook mee akkoord dat indien ze de Wedstrijdprijs winnen, zij eventueel met foto, naam en/of sociale media account kunnen verschijnen op de Bepanthen website en/of sociale mediakanalen (Facebook en Instagram) en eventuele andere online of sociale mediakanalen van BCH, alsook gefotografeerd en/of gefilmd kunnen worden voor een reportage over de Wedstrijd. 

Artikel 7

BCH behoudt zich het recht voor deze actie, de keuze van de prijzen, een punt van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. Hij verbindt zich ertoe al de noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde de veroorzaakte ongemakken zoveel als mogelijk te beperken.

Artikel 8

De loutere deelneming aan deze wedstrijd houdt de volledige aanvaarding zonder enig voorbehoud in van onderhavig integraal reglement, alsook met elke beslissing die BCH verplicht is te nemen om het goed verloop van deze wedstrijd te garanderen.

Artikel 9

Geen enkele betwisting zal worden aanvaard omtrent de bewoordingen van onderhavig reglement. Ieder stuk met betrekking tot onderhavige wedstrijd zal op de dag van de prijsoverhandiging worden vernietigd, met uitzondering van de stukken waaruit de toekenning van de prijzen blijkt.

Artikel 10

BCH kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welke schade of bijkomende kosten die zou voortkomen uit deelname aan deze Wedstrijd, het aanvaarden en/of het gebruik van de Wedstrijdprijs. BCH garandeert verder niets met betrekking tot de bruikbaarheid, de kwaliteit of de geschiktheid van de Wedstrijdprijs in kwestie voor welk doeleinde dan ook.

Artikel 11

Het Belgische recht is van toepassing op dit Wedstrijdreglement/deze Wedstrijd. Ingeval van betwisting over het ontstaan, de interpretatie of de uitvoering van dit Wedstrijdsreglement zullen de partijen in eerste en meest uitgebreide instantie trachten in overleg tot een vergelijk te komen. Als geen oplossing wordt gevonden zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.