wedstrijdvoorwaarden bepanthen | Bepanthen Belgium
Switch Language

Wedstrijdvoorwaarden

Artikel 1

De divisie Consumer Health van Bayer (hierna genoemd « BCH »), deel uitmakende van de firma Bayer SA-NV ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404.754.571 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de J.E. Mommaertslaan, 14 te 1831 Diegem, organiseert een wedstrijd op zijn Bepanthen Facebook en Instagram account voor “Bepanthol Babyzalf: geef een originele reactie en maak kans op…” (hierna “Wedstrijd”) georganiseerd door BCH. De afhandeling van de Wedstrijd wordt gedaan door Somention BV, Sationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Nederland voor BCH.

Facebook/Instagram  is in geen enkel geval verantwoordelijk voor deze wedstrijd. Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook/Instagram.


Artikel 2

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle meerderjarige natuurlijke personen, die spelen ten persoonlijke en individuele titel en gedomicilieerd zijn in België met uitzondering van volgende personen: de werknemers van BCH en de personen die officieel op hetzelfde adres wonen (familie, partner,…). De deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis genomen heeft van de inhoud van het reglement. De deelname impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de wedstrijdregels.

Artikel 3

Deelnemen aan de Wedstrijd kan vanaf 04/10/2021 tem 11/10/2021. Laattijdige of onvolledige antwoorden of inzendingen worden niet in aanmerking genomen. In het geval van misbruik, onjuiste voorstelling van zaken of fraude, behoudt de organisator zich het recht de betrokken deelnemer uit te sluiten. Er wordt slechts één deelname per persoon (nl. de eerste deelname) aanvaard.  Maximum één prijs per deelnemer of per gezin (op hetzelfde adres gedomicilieerd).

Artikel 4

Om op geldige wijze deel te nemen en kans te maken op één van de prijzen, moet de deelnemer de volgende stappen volgen: 
1 - De wedstrijdvraag beantwoorden: 
Waarom waardeer je Bepanthol Babyzalf? 
2 - De winnaar wordt geselecteerd op basis van:
1)    Er wordt rekening gehouden met de meest originele reacties
2)    De 20 meest originele antwoorden winnen 1 Babyzalf 50g 
In totaal kunnen 20 deelnemers winnen per post van Bepanthen op zijn sociale media (Facebook of Instagram). Er zullen 3 posts in totaal zijn. Twee posts of Facebook (NL en FR), een op Instagram (tweetalig).

Artikel 5

De winnaars zullen gecontacteerd worden per Facebook of Instagram bericht een week na het einde van de wedstrijd.
De organisator mag in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indicatie van onjuiste of onleesbare persoonsgegevens  wat leidt tot een onjuist of onbekend adres van de deelnemers.

Artikel 6

Door deelname aan de Wedstrijd accepteert de deelnemer dat zijn persoonsgegevens worden geregistreerd en in het kader van deze Wedstrijd worden gebruikt door BCH. BCH behandelt deze gegevens vertrouwelijk en stelt deze niet ter beschikking aan derden anders dan noodzakelijk in het kader van de Wedstrijd. Om de prijs af te handelen (contacteren van de winnaars en verzending van de prijs) worden de persoonsgegevens van de winnaars ter beschikking gesteld aan Somention BV, Sationsplein 45, 3013 AK Rotterdam, Nederland met wie BCH een Data Privacy Agreement afgesloten heeft.

De Deelnemer heeft het recht BCH te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. De Deelnemer kan het verzoek sturen naar volgend emailadres: dataprivacy.be@bayer.com. Daarnaast heeft de Deelnemer het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

Alle persoonsgegevens met betrekking tot deze Wedstrijd zullen na de prijsoverhandiging worden vernietigd, met uitzondering van de persoonsgegevens en stukken waaruit de toekenning van de prijs blijkt.  

Artikel 7

BCH behoudt zich het recht voor deze actie, de keuze van de prijzen, een punt van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. Hij verbindt zich ertoe al de noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde de veroorzaakte ongemakken zoveel als mogelijk te beperken.

Artikel 8

De loutere deelneming aan deze wedstrijd houdt de volledige aanvaarding zonder enig voorbehoud in van onderhavig integraal reglement, alsook met elke beslissing die BCH verplicht is te nemen om het goed verloop van deze wedstrijd te garanderen.

Artikel 9

Geen enkele betwisting zal worden aanvaard omtrent de bewoordingen van onderhavig reglement. Ieder stuk met betrekking tot onderhavige wedstrijd zal op de dag van de prijsoverhandiging worden vernietigd, met uitzondering van de stukken waaruit de toekenning van de prijzen blijkt.

Artikel 10

De wedstrijd is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht.