wedstrijdvoorwaarden babyboom | Bepanthen Belgium
Switch Language

Wedstrijdvoorwaarden

Artikel 1

De divisie Consumer Health van Bayer (hierna genoemd « BCH »), deel uitmakende van de firma Bayer SA-NV ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0404.754.571 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is op de J.E. Mommaertslaan, 14 te 1831 Diegem, lanceert een wedstrijd genaamd « Wedstrijd Babyboom 2021 », die zal doorgaan tijdens de Babyboom beurs van 22/10/2021 tot en met 24/10/2021.

Artikel 2

De deelname aan deze wedstrijd staat open voor alle meerderjarige natuurlijke personen, die spelen ten persoonlijke en individuele titel en gedomicilieerd zijn in België of Groot-Hertogdom-Luxembourg met uitzondering van volgende personen: de werknemers van de organiserende firma en de personen die officieel op hetzelfde adres wonen (familie, partner,…). De deelname aan de wedstrijd impliceert dat de deelnemer kennis genomen heeft van de inhoud van het reglement. De deelname impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de wedstrijdregels. Het wedstrijdreglement kan tijdens de BabyBoom beurs 2021 geconsulteerd worden op de Bepanthen® stand alsook op www.bepanthen.be/nl/wedstrijdvoorwaarden-babyboom/.

Artikel 3

De deelname aan de wedstrijd gebeurt exclusief tijdens de Babyboom beurs 2021 (van 22/10/2021 tot en met 24/10/2021). Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet in aanmerking genomen. In het geval van misbruik, onjuiste voorstelling van zaken of fraude, behoudt de organisator zich het recht de betrokken deelnemer uit te sluiten. Zullen enkel als geldig worden beschouwd, de deelnames die aan de gevraagde criteria voldoen (correct en duidelijk leesbaar invullen van persoonsgegevens, juist antwoorden op de hoofd- en schiftingsvraag). Er wordt slechts één deelname per persoon aanvaard. Maximum één prijs per deelnemer of per gezin (op hetzelfde adres gedomicilieerd).

Artikel 4

Om op geldige wijze deel te nemen en kans te maken op één van de prijzen, moet de deelnemer de vragen juist beantwoorden alsook een schiftingsvraag beantwoorden.
Te winnen: in totaal 6  waardebonnen voor een sessie Babyspa en Babymassage bij Babilo twv 65€. Het volstaat om juist te antwoorden op de volgende 2 hoofdvragen + 1 schiftingsvraag:
•    Bepanthen® Baby - Rodebilletjeszalf, klinisch bewezen, beschermt en ondersteunt het het natuurlijke huidherstel* vanaf de eerste tekenen van rode babybilletjes Ja - Neen *Dankzij pro-vitamine B5
•    Hydrateert en verzacht Bepanthen® Derma - Hydraterende crème, zonder parfum, droge huid bij baby's en volwassenen? Ja - neen
• Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemers zullen er in totaal zijn voor deze Wedstrijd Babyboom 2021?
De 6 winnaars zullen worden geselecteerd op basis van:
1) de juistheid van de antwoorden op bovenstaande hoofdvragen; en bij ex aequo op
2) de nauwkeurigheid van de schiftingsvraag. Bij ex aequo gebeurt er een lottrekking.
Er zijn slechts 6 prijzen te winnen en er worden 2 prijzen per dag uitgereikt.

Artikel 5

De prijzen van de wedstrijd zijn 6 waardebonnen voor een sessie Babyspa en Babymassage bij Babilo twv 65€. De prijzen van deze wedstrijd zijn strikt ten persoonlijke titel en in eigen naam. Ze zijn niet overdraagbaar, noch inwisselbaar, tenzij na akkoord van de organisator.
De winnaars zullen gecontacteerd worden per e-mail een week na het einde van de wedstrijd.
De organisator mag in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige indicatie van onjuiste of onleesbare  persoonsgegevens  (e-mailadres,...), wat leidt tot een onjuist of onbekend adres van de deelnemers.

Artikel 6

De deelnemers aanvaarden zonder voorbehoud dat de organisator in het kader van deze wedstrijd gebruik zou kunnen maken van hun namen en in desbetreffend geval, zonder dat dit hen recht geeft op een vergoeding, of een voordeel, ander dan de uitreiking van de prijs. Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de bewaring en verwerking van de door hen verstrekte persoonsgegevens. Bayer SA-NV zal deze gegevens gebruiken om te communiceren omtrent de organisatie en verdere verloop van deze wedstrijd. De deelnemers beschikken over het recht aan Bayer SA-NV te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de verwerking, alsmede over het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. De deelnemer kan het verzoek sturen naar volgend emailadres: dataprivacy.belux@bayer.com. Daarnaast heeft de deelnemer het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

Artikel 7

BCH behoudt zich het recht voor deze actie, de keuze van de prijzen, een punt van het reglement of het verloop van de wedstrijd te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden en/of omstandigheden buiten zijn wil om dit rechtvaardigen. Hij verbindt zich ertoe al de noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde de veroorzaakte ongemakken zoveel als mogelijk te beperken.

Artikel 8

De loutere deelneming aan deze wedstrijd houdt de volledige aanvaarding zonder enig voorbehoud in van onderhavig integraal reglement, alsook met elke beslissing die BCH verplicht is te nemen om het goed verloop van deze wedstrijd te garanderen.

Artikel 9

Geen enkele betwisting zal worden aanvaard omtrent de bewoordingen van onderhavig reglement. Ieder stuk met betrekking tot onderhavige wedstrijd zal op de dag van de prijsoverhandiging worden vernietigd, met uitzondering van de stukken waaruit de toekenning van de prijzen blijkt.

Artikel 10

De wedstrijd is exclusief onderworpen aan het Belgisch recht.